Brin Levinson 2016 年新作欣赏

Brin Levinson(布林·莱文森)是一位来自美国波特兰的年轻艺术家,在他的作品中动物与人类的集聚地结合为一体,但看不到人影的荒凉破败的城市景观,总让人联想到世界末日,同时雾气蒙蒙的背景又很像一场梦,也许这是动物梦中的理想世界吧。

Brin Levinson 2016-1Brin Levinson 2016-10Brin Levinson 2016-11Brin Levinson 2016-9 Brin Levinson 2016-8Brin Levinson 2016-7 Brin Levinson 2016-6Brin Levinson 2016-5Brin Levinson 2016-5 Brin Levinson 2016-4Brin Levinson 2016-3Brin Levinson 2016-2此条目发表在艺术作品分类目录,贴了, , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。