Yoskay Yamamoto 个展「In Between The Dreams」

日本艺术家 Yoskay Yamamoto(山本源)的最新个展上周在位于美国洛杉矶的 GR2 画廊展出,展出艺术家最新创作的 30 多件绘画及雕塑作品,除了艺术家的标志性画作,以及本站之前介绍过的「Sunny Flower」太阳花系列作品外,还展出艺术家最新创作的「It’s a Small World」地球仪系列作品,以及「Miss You Terribly」拼图系列作品。山本源小巧简单的作品总能给人心带了一丝丝慰藉。

Yoskay Yamamoto 2016-1 Yoskay Yamamoto 2016-30 Yoskay Yamamoto 2016-29 Yoskay Yamamoto 2016-28 Yoskay Yamamoto 2016-27 Yoskay Yamamoto 2016-26 Yoskay Yamamoto 2016-25 Yoskay Yamamoto 2016-24 Yoskay Yamamoto 2016-23 Yoskay Yamamoto 2016-22 Yoskay Yamamoto 2016-21 Yoskay Yamamoto 2016-20 Yoskay Yamamoto 2016-19 Yoskay Yamamoto 2016-18 Yoskay Yamamoto 2016-17 Yoskay Yamamoto 2016-16 Yoskay Yamamoto 2016-15 Yoskay Yamamoto 2016-14 Yoskay Yamamoto 2016-13 Yoskay Yamamoto 2016-12 Yoskay Yamamoto 2016-11 Yoskay Yamamoto 2016-10 Yoskay Yamamoto 2016-9 Yoskay Yamamoto 2016-8 Yoskay Yamamoto 2016-7 Yoskay Yamamoto 2016-6 Yoskay Yamamoto 2016-5 Yoskay Yamamoto 2016-4 Yoskay Yamamoto 2016-3 Yoskay Yamamoto 2016-2此条目发表在画展, 雕塑装置分类目录,贴了, , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。