Sean Mahan 新作欣赏

Sean Mahan(肖恩·马韩)是一位来自美国佛州的年轻艺术家,他喜欢在木板上绘制精致优雅的肖像作品。作品中的小女孩穿着美国七八十年代的服饰,他们穿着优雅表情冷清,缝纫机、黑胶唱片机、划拨电话机等复古道具也经常出现。木板上的木纹在人物皮肤及背景中蔓延,为作品增添了复古优雅的感觉。

Sean Mahan 2016-15 Sean Mahan 2016-14Sean Mahan 2016-12 Sean Mahan 2016-11Sean Mahan 2016-10 Sean Mahan 2016-9Sean Mahan 2016-7 Sean Mahan 2016-6Sean Mahan 2016-5 Sean Mahan 2016-4Sean Mahan 2016-3 Sean Mahan 2016-2此条目发表在艺术作品分类目录,贴了, , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。